• Brændselstyper i fjernvarmesystemet
  før og nu

  Udskriv hovedteksten

  materialekasse.gifI Danmark opvarmes mere end 1,81 millioner boliger med fjernvarme, og tallet er voksende.
  Igennem årene har der været anvendt mange forskellige brændselstyper i danske fjernvarmeanlæg, og der forskes i dag på at anvende en række nye miljøvenlige brændsler og vedvarende energikilder.

   

  Før
  Tidligere anvendte varmeværkerne næsten kun fossile brændsler til at producere varmt fjernvarmevand med. Det var olie og kul man brugte dengang, da olie og kul både var billigt og nemt at få fat i. Men det allerførste varmeværk i Danmark var dog baseret på affald. Det åbnede i 1903 på Frederiksberg i København.

   

  Forbrændingsanstalten forsynede Frederiksberg Hospital og andre kommunale bygninger med varme gennem et dampledningsnet. På den måde løste man flere problemer på én gang: Man kom af med affaldet, som hobede sig op i midtbyen, og hospitalet og fattiggården fik varme. Senere blev varmen også ledt ud til private boliger. 

   

  H.C. Ørstedsværket, i dag ejet af Ørsted, er nok et af de mest kendte værker i Kbh. Det blev bygget i 1920 og leverede både el og varme, i form af damp, til omkringliggende bygninger. I dag er H.C. Ørstedsværket under afvikling som fungerende kraftvarmeværk. 

  Østre Gasværk er en anden kendt gasværkscentral, der siden 1979 har fungeret som et moderne alternativt teater.


   

 • Råolie
  Diesel-anlæg blev i begyndelsen af 1920’erne taget i brug på flere små og mellemstore kraftværker. Dieselanlæg anvendte råolie som brændsel. Overskudsvarmen herfra blev anvendt til at opvarme hospitaler, offentlige kontorer og boliger. Kraftværkerne i de større byer skiftede i 1930’erne fra dieselanlæg til dampanlæg, og mange blev opført som kombinerede kraftvarmeanlæg, således de fremover kunne levere både el og varme.

   

  2. verdenskrig
  Fast brændsel
  Under 2. verdenskrig havde de danske varmeværker Brunkulsudgravning
  og kraftvarmeværker svært ved at skaffe dieselolie.
  En del værker måtte derfor begynde at fyre med fast brændsel i særlige varmekedler baseret på brunkul. Den største forekomst af brunkul var ved Herning i Søby Brunkulslejer.

  Efter 2. verdenskrigs ophør blev olieforsyningen igen normal, og Danmark kunne købe al den olie, der var behov for.


  Oliekrisen i 1973-74
  Så kom oliekrisen. Oliekrisen i 1973-74 betød, at man i Danmark fik øjnene op for, at man var dybt afhængig af import af olie fra de olieproducerende arabiske lande i Mellemøsten. Man arbejdede derfor hårdt på at gøre Danmark uafhængig af de importerede brændstoffer. Det lykkedes, og Danmark er i dag næsten selvforsynende med olie og naturgas pga. egne forekomster i Nordsøen. De første fund gjorde A.P. Møller i 1966 (nu Mærsk).

  På mange kraftvarmeværker er kullet i dag erstattet af naturgas, da det er mere miljøvenligt. Faktisk kan man  reducere CO2-udslippet med 40 % ved at bruge naturgas fremfor kul. Men man forventer, at naturgasreserverne slipper op i nærmeste fremtid, og man arbejder derfor på at finde nye brændselsløsninger.


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

 • Nu
  Der anvendes i dag mange forskellige brændselstyper til at opvarme det fjernvarmevand, der skal ud til forbrugerne. 52 % af det varme vand kom i 2019 fra samproduktion med el (kraftvarme). Heraf kom størstedelen af varmeproduktionen fra de helt store kraftvarmeværker som Amagerværket ved København, Fynsværket ved Odense og Studstrupværket ved Århus.

   

  Man bruger fortsat en stor andel af fossile brændsler i fjernvarmeproduktionen, men der er stor fokus på at ændre og omlægge til vedvarende energikilder og biobrændsel (grøn omstilling).

  Fossile brændsler
  Kul, olie og naturgas er fossile brændsler, som oprindeligt stammer fra rester af planter og dyr. I 2001 udgjorde kul, olie og naturgas 62,9 % af produktionen. I 2018 udgjorde de tilsammen kun 31 % af brændselskilderne.

  Kul importeres til Danmark. Olie kommer fra oliefelter i undergrunden. Olien pumpes op til jordens overflade. Oliefelterne findes både på land og under havet. Naturgas kommer fra naturgasfelter i undergrunden. Den olie og naturgas, der anvendes i fjernvarmeproduktionen i dag, kommer fra de danske oliefelter i Nordsøen.


  Kraftvarmeværker: Kraftvarmeværkerne producerer el og varme i samproduktion. Det vil sige man udnytter den varme, der er tilbage i dampen ved forbrændingen, til at drive en elturbine. Strømmen sendes ud på elnettet og varmen sendes ud til fjernvarmekunderne. Vandet kommer afkølet tilbage til værket og bliver genbrugt. Vandet cirkulerer i et lukket kredsløb, og vandet genbruges dermed igen og igen.

   

  Overskudsvarme: Fjernvarmeværker udnytter den overskudsvarme, der opstår, når lokale fabrikker producerer deres produkter. F.eks. dækker overskudsvarmen fra cementfabrikken Aalborg Portland varmebehovet til 7.600 husstande i Aalborg. Aalborg Fjernvarme har i alt 38.000 forbrugere.

 • hef-a6-03 (4)Affaldsforbrænding: Flere og flere værker anvender energi fra affaldsforbrænding til fjernvarme-produktion. Det største affaldsforbrændingsanlæg er Vestforbrænding i København, der producerer mere end 260.000 MWh elektricitet om året, hvilket svarer til ca. 80.000 husstandes elforbrug og omkring 1.1 mio. MWh fjernvarme om året, hvilket svarer til ca. 75.000 husstandes varmeforbrug.


  Vedvarende energi
  Udtrykket vedvarende energi bruges om forskellige former for energikilder, som findes hele tiden eller kan genskabes af naturen selv - sol, vind og jord. 

   

  Solenergi
  solfanger.JPGSolvarme varmer vandet i et solvarmeanlæg op. Solenergien anvendes flere steder i forbindelse med fjernvarmeproduktion. 


  Solvarmen udgjorde i 2018 kun ca. 2 % af den samlede varmeproduktion. Men selvom solenergi ikke fylder meget i statistikken, er der pt. over 130 solvarmeanlæg i Danmark, og der bygges hele tiden nye. Problemet eller udfordringen med solvarme er, at det er svært at lagre det opvarmede solvarmevand. Danmark har verdens største solfangeranlæg. Det ligger i Silkeborg og fylder 22 fodboldbaner med 12.400 solfangere. Få et overblik over solvarmeanlæg i Danmark.


  Der arbejdes på højtryk med at udnytte mere vedvarende energi i fjernvarmeproduktionen.
  Man er kommet langt mht. udnyttelse af biomasse, herunder blandt andet brug af træ. Men nogen gange rækker vores egne træreserver i Danmark  ikke, og vi må importere træflis fra udlandet, f.eks. fra Canada, Sverige eller de Baltiske lande, sågar gummitræ og olivenkerner fra Afrika. 
   
   


   


   


   


   


   

   

   


   


   


   

  CO2-neutrale brændsler

  Biomasse
  Biomasse er energi, der er lavet på planter eller dyr. Biomasse er biobrændsler som fx træpiller, flis, halm og organisk affald. Flis, træpiller og træaffald kaldes også træbrændsler.

  Træpiller er træspåner, der er presset sammen. De fleste træpiller bliver fremstillet af affaldstræ fra træindustrien og møbelindustrien. Flis er tilovers, når træ er fældet og skåret til tømmer.
  Halm er tilovers, når en mark er høstet. Organisk affald kommer fra planter og dyr og er noget, der engang har været levende. Fx kød, frugter, grøntsager, blomster, blade og køkkenruller m.m.
  Træaffald er restprodukter fra møbelindustrien.

 • CO2-neutrale brændsler


  Biomasse

  Biomasse er energi, der er lavet på planter eller dyr. Biomasse er biobrændsler som fx træpiller, flis, halm og organisk affald. Flis, træpiller og træaffald kaldes også træbrændsler.

  Træpiller er træspåner, der er presset sammen. De fleste træpiller bliver fremstillet af affaldstræ fra træindustrien og møbelindustrien. Flis er tilovers, når træ er fældet og skåret til tømmer.

  Halm er tilovers, når en mark er høstet. Organisk affald kommer fra planter og dyr og er noget, der engang har været levende. Fx kød, frugter, grøntsager, blomster, blade og køkkenruller m.m.

  Træaffald er restprodukter fra møbelindustrien.
   

  Biogas
  Biogas produceres primært på basis af gylle fra køerne. På et biogasanlæg modtager man husdyrgødning fra landbrug og organiske produkter fra slagterier, mejerier, husholdninger mfl. 

   

  Dette omdannes til metangas, som opsamles og brændes af, hvorved man udvinder energi, f.eks. til varme og el. 

   

  Sønderjysk-Biogas_03

  Sønderjysk Biogas ved Bevtoft er Danmarks største biogasanlæg på 160.000 m2 og blev indviet 26. september 2016.

  Anlægget kan modtage op til 600.000 tons biomasse årligt. Det er hovedsageligt gylle og halm, men også andre organiske råvarer kan indgå i produktionen af biogas, der vil være på cirka 21 millioner kubikmeter på årsplan. Det svarer til energi til 15.000 husstande, 571 bybusser eller 10.000 personbiler og sparer Danmark for 51.000 tons CO2 årligt. 


   


 • Vindenergi
  De mange vindmøller, der står på land og i havet, producerer el. Den el, der kommer herfra er ”gratis”, idet der ikke skal anvendes brændsler for at producere den. Man forsker på nuværende tidspunkt i at bruge mere vindenergi til fjernvarmeproduktion, men der produceres jo kun energi, når vinden blæser! 
   

  Geotermisk varme
  Geotermisk energi produceres på baggrund af varmt vand, der pumpes op fra undergrunden.
  Det første geotermiske anlæg i Danmark blev indviet i 1984. Det ligger i Thisted. Siden da er der kommet geotermiske anlæg i København og Sønderborg. Teknologien er endnu ikke så udbredt, da det er meget dyrt at etablere, og samtidig er der ingen sikkerhed for, at man finder varmt vand i undergrunden. Det første man gør, er at lave analyser (seismiske data) på de udvalgte geografiske områder, og hvis disse viser mulighed for varmt vand i undergrunden, graver man helt ned i ca. 1-2 km dybde. I 2 km dybde når man til et sandstenslag, der hedder Bundter. Så er vi 2 mio. år tilbage i tiden, dengang der var dinosaurer til! Det varme vand pumpes op herfra og pumpes tilbage, når energien herfra er trukket ud.
   

  Brændselsfleksibilitet
  Kraftvarmeværker og varmeværker er meget fleksible mht. brændsler. Det betyder, at værket på forholdsvis kort tid kan omstille produktionen til at fyre med mere miljørigtige brændsler.

  Braendsler 2019
  Anvendte brændsler i fjernvarmeproduktionen i 2019.
  Kilde: Energistyrelsens Energistatistik 2019

   

 • Se filmen "Fjernvarmen i Danmark".

  Se filmen "Stort og småt".


  Her finder du en række animationer, der viser eksempler på, hvordan fjernvarmen i Danmark bliver produceret på forskellig vis.
   

  Kilder:
  Denstoredanske.dk
  ”Fjernvarme: -et unikt koncept for effektiv varmeforsyning”

  ”Udviklingstendenser i dansk fjernvarme, årsstatistik 2010´”

  ”Undervisningsmateriale” udgivet af FIF Marketing
  Energi og Miljø Center, Odense: ”Skoleprojekt 2008”
  Offshore Center Danmark

  Dansk VVS

  Brunkul.dk
  Miljøministeriet

  Energy Supply DK

  VVS.Uddannelse

  Dansk Fjernvarme
  Energistyrelsen
  Hvordan.dk
  Dansk Naturfredningsforening 

Under og lige efter 2. verdenskrig produceredes der i Jylland mere end 2 mio. tons brunkul om året. Brunkul blev gravet ud i brunkulslejere. Tørv blev gravet ud i tørvemoser.


Under oliekrisen indførte man bilfrie søndage, og der var påbud om, at den højeste stuetemperatur måtte være 20 grader.

 

Fjernvarmen er i 2020 62 %  grøn.

vilduvilemere_banner.gif